Sektor budowlany w Polsce 2017 − Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce 2017 − Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 000

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Polsce 2017 − Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample
Raport jest nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie w podziale na województwa. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, bądź wyznaczaniu celów sprzedażowych. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy wojewódzkie dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego I inżynieryjnego bazują na modelach ekonometrycznych oraz rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje.
Subscription: 12 months
Publication date: March 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Building materials
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport jest nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie w podziale na województwa. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, bądź wyznaczaniu celów sprzedażowych. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy wojewódzkie dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego I inżynieryjnego bazują na modelach ekonometrycznych oraz rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje. Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków. Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie


Jakie informacje zawiera raport ?

Trendy:

 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych w poszczególnych województwach,
   
 • zaawansowanie realizacji programów rządowych według regionów,
   
 • analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego w województwach,
   
 • analiza ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych

 

Specyfika rynku: trendy w danym regionie mocno uzależnione od realizacji kilku największych inwestycji - analiza PMR bierze te inwestycje pod uwagę.

Dane i statystyki z raportu:

 

 • produkcja budowlano-montażowa
   
 • pozwolenia budowlane
   
 • liczebność firm
   
 • środki UE
   
 • kredyty mieszkaniowe
   
 • mieszkania ukończone
   
 • wolumen rocznie budowanych budynków nie mieszkaniowych
   
 • wolumen wartość i dynamika PKB

   

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 • budownictwo mieszkaniowe
   
 • budownictwo niemieszkaniowe
   
 • budownictwo inżynieryjne, wraz z ich najważniejszymi podsegmentami.
   
 • Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie wojewódzkie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej według miejsca wykonywania robót (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne)
   
 • 5-letnie prognozy makroekonomiczne według województw, takie jak: dynamika PKB, PKB per capita, demografia, wynagrodzenia.
   
 • Nowe treści w tej edycji: profile województw, liczbowa aktualizacja raportu w 6 miesięcy po wydaniu (wrzesień)

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Firmy wykonawcze, planujące inwestycje w danym regionie, otwierające  oddziały regionalne lub poszukujący regionalnych partnerów, dostawców materiałów lub podwykonawców.
   
 • Firmy projektowe chcące zaplanować swoją strategię regionalną na najbliższe lata.
   
 • Producenci, dystrybutorzy i firmy wynajmujące maszyny i sprzęt budowlany
   
 • Producenci i dystrybutorzy wszystkich najważniejszych materiałów budowlanych (cement, beton, kruszywa, instalacje HVAC, oświetlenie, materiały ścienne, chemia budowlana, pokrycia dachowe, drzwi, okna, fasady, termoizolacje, rury, ceramika sanitarna, szkło, asfalt, stal, itp.)
   
 • Pracownie architektoniczne, firmy zajmujące się zarządzaniem projektami, firmy consultingowe.
   
 • Banki i domy maklerskie, fundusze inwestycyjne

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Podajemy dane konieczne do budżetowania w ujęciu regionalnym
   
 • Pomagamy w wyznaczeniu celów sprzedażowych dla poszczególnych regionów w perspektywie 5 kolejnych lat, w których regionach Twoja firma może liczyć na największy wzrost sprzedaży
   
 • Dzięki naszym analizom Twoja firma może rozszerzyć działalność na nowe regiony, bądź wzmocnić obecności w danych regionach
   
 • Monitorujemy rynek i wspieramy w tworzeniu wewnętrznych sprawozdań w ujęciu regionalnym
   
 • Przedstawiamy konkurentów Twojej firmy w sektorze budowlanym
Spis Treści

Spis Treści

 • Charakterystyka województw
 • Produkcja budowlano-montażowa w ujęciu regionalnym
  • Liczebność firm
  • Poziom zatrudnienia
  • Poziom wynagrodzenia
  • Prognozy makroekonomiczne na lata 2017-2022
  • Prognozy produkcji budowlanej w latach 2017-2022
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo przemysłu ciężkiego
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2017-2022
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2017-2022
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • ​Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
  • Prognozy produkcji budowlanej w budownictwie mieszkaniowym na lata 2017-2022
  • Prognozy produkcji budowlanej na lata 2017-2022
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Graphs

 • Wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce (mld zł), według województw, w podziale na wielkości firm budowlanych, 2015
 • Udział poszczególnych województw w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), 2015
 • Średnioroczna wartość wskaźnika koniunktury w budownictwie w Polsce (pkt), według województw, 2015-2016
 • Prognoza krótkoterminowa w zakresie portfela zamówień oraz produkcji firm budowlanych w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, 2016
 • Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (%), według województw, 2015-2016
 • Konkurencja na rynku jako jedna z najważniejszych barier w branży budowlanej w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, 2015-2016
 • Niedostateczny popyt jako jedna z najważniejszych barier w branży budowlanej w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, 2015-2016
 • Niedobór wykwalifikowanych pracowników jako jedna z najważniejszych barier w branży budowlanej w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, 2015-2016
 • Przyznane Polsce środki w ramach Polityki Spójności z budżetu UE w podziale na programy (mld €), 2007-2013 i 2014-2020
 • Stopień kontraktacji funduszy w ramach RPO w Polsce dla osi priorytetowych, w których skupiają się inwestycje budowlane (%), stan na 30 czerwca i 31 grudnia 2016
 • Wartość dofinansowania unijnego w ramach RPO w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce (zł), 2014-2020
 • Rozkład inwestycji budowlanych w ramach RPO w Polsce w ujęciu regionalnym na tle struktury rynku budowlanego (%), 2014-2020
 • Wartość dofinansowania unijnego w ramach RPO w Polsce (mld zł), 2014-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) wydatków inwestycyjnych samorządów lokalnych w Polsce, 2003-2016
 • Średnioroczna dynamika liczby ludności w wieku produkcyjnym w Polsce (%, r/r), w ujęciu regionalnym, 2005-2010 – 2017-2022
 • Średnioroczna stopa bezrobocia w Polsce według BAEL (%), 2005-2010 – 2017-2022
 • Średnia wartość produkcji budowlanej w Polsce (mld zł), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średnia dynamika nominalna produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średni udział województw w produkcji budowlanej w Polsce (%), 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Znaczące inwestycje drogowe znajdujące się w fazie budowy lub na etapie przetargu w Polsce (km), luty 2017
 • Rozkład realizowanych i planowanych inwestycji drogowych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle danych historycznych
 • Znaczące inwestycje kolejowe znajdujące się w fazie budowy lub na etapie przetargu w Polsce (km), luty 2017
 • Rozkład realizowanych i planowanych inwestycji kolejowych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle danych historycznych
 • Znaczące inwestycje energetyczne znajdujące się w fazie budowy lub na etapie przetargu w Polsce (mln zł), luty 2017
 • Rozkład realizowanych i planowanych inwestycji energetycznych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle danych historycznych
 • Średnia wartość produkcji w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (mld zł), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średnia dynamika nominalna produkcji w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (%, r/r), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średni udział województw w produkcji w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (%), 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Podaż nowych hoteli w Polsce, według województw, 2015-2016
 • Wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową w Warszawie i miastach regionalnych (m² GLA na 1 tys. mieszkańców), 2014-2016
 • Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2016
 • Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2016
 • Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2016
 • Średnia wartość produkcji w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (mld zł), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średnia dynamika nominalna produkcji w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (%, r/r), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średni udział województw w produkcji w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (%), 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Liczba mieszkań (%), których budowę rozpoczęto w Polsce w latach 2015-2016 w stosunku do lat 2007-2008
 • Odsetek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie jednorodzinnym (%), według województw, 2016
 • Liczba mieszkań (%), których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie jednorodzinnym w latach 2015-2016 w stosunku do lat 2007-2008
 • Odsetek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie wielomieszkaniowym (%), według województw, 2016
 • Liczba mieszkań (%), których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie wielomieszkaniowym w latach 2015-2016 w stosunku do lat 2007-2008
 • Średnioroczna dynamika remontów zasobów mieszkaniowych w Polsce (%, r/r), według województw, 2005-2009 i 2011-2015
 • Średnioroczna dynamika remontów zasobów mieszkaniowych w Polsce, według województw i typów robót (%, r/r), 2005-2015
 • Średnia wartość produkcji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce (mld zł), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średnia dynamika nominalna produkcji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), według województw, 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022
 • Średni udział województw w produkcji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce (%), 2005-2010, 2011-2016 i 2017-2022

Tables

 • Wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce (mld zł), według województw, 2010-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według województw, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego (tys. zł), 2010-2016
 • Przeciętne zatrudnienie w budownictwie w Polsce (tys.), w podziale na województwa, 2007, 2012 i 2016
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł), w podziale na województwa, 2007, 2012 i 2016
 • Dynamika nominalna przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (%), w podziale na województwa, 2015-2016
 • Alokacja środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce (mld €), 2007-2013 i 2014-2020
 • Wydatki inwestycyjne samorządów lokalnych w Polsce (mld zł), według województw, 2003-2015
 • Wydatki inwestycyjne samorządów lokalnych w Polsce (mld zł), według typu JST, 2003-2016
 • Dynamika wydatków inwestycyjnych samorządów lokalnych w Polsce (%, r/r), według typu JST, 2004-2016
 • Planowane wydatki majątkowe samorządów wojewódzkich w Polsce (mln zł), 2017
 • Planowane wydatki majątkowe miast wojewódzkich w Polsce (mln zł), 2017
 • Wartość PKB w Polsce w ujęciu regionalnym (mld zł), 2014-2022
 • Dynamika realna PKB w Polsce w ujęciu regionalnym (%, r/r), 2014-2022
 • PKB per capita w Polsce w ujęciu regionalnym (zł), 2014-2022
 • PKB per capita w Polsce w ujęciu regionalnym (Polska=100%), 2014-2022
 • Wysokość wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej w Polsce w ujęciu regionalnym (zł), 2014-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w ujęciu regionalnym (mld zł), 2014-2022
 • Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej w Polsce w ujęciu regionalnym (%, r/r), 2014-2022
 • Ranking województw w Polsce według wartości produkcji budowlano-montażowej, 2012-2022
 • Długość dróg ekspresowych oraz autostrad w budowie oraz na etapie przetargu w poszczególnych województwach w Polsce (km), luty 2016-luty 2017
 • Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w Polsce, liczba obiektów infrastrukturalnych, według województw, 2010-2016
 • Rozkład inwestycji w poszczególnych segmentach inżynieryjnych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle budownictwa inżynieryjnego ogółem, 2017
 • Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa inżynieryjnego w Polsce (mld zł), w podziale na województwa, 2014-2022
 • Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa inżynieryjnego w Polsce (%), w podziale na województwa, 2014-2022
 • Powierzchnia hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2016
 • Powierzchnia hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Powierzchnia budynków handlowo-usługowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2016
 • Powierzchnia budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Roczna podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2013-2016
 • Nowoczesna powierzchnia handlowa w fazie budowy w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), stan na koniec okresu, 2013-2016
 • Powierzchnia budynków biurowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2016
 • Powierzchnia budynków biurowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Roczna podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2013-2016
 • Powierzchnia biurowa w fazie budowy w Warszawie i miastach regionalnych (m²), stan na koniec okresu, 2013-2016
 • Wskaźnik pustostanów na rynku biurowym w Warszawie i miastach regionalnych (%), stan na koniec okresu, 2013-2016
 • Powierzchnia budynków przemysłowych i magazynowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2016
 • Powierzchnia budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Roczna podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2013-2016
 • Nowoczesna powierzchnia magazynowa w fazie budowy w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2013-2016
 • Powierzchnia budynków użyteczności publicznej, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2016
 • Powierzchnia budynków użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Zasoby nowoczesnej powierzchni komercyjnej w Polsce w ujęciu regionalnym, 2016
 • Dynamika powierzchni budynków niemieszkaniowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (%, r/r), według województw i segmentów, 2016
 • Struktura powierzchni pozwoleń niemieszkaniowych według typu budynku w poszczególnych województwach w Polsce (%), I-III kw. 2016
 • Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa niemieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (mld zł), 2014-2022
 • Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa niemieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (%), 2014-2022
 • Podstawowe dane o zasobach mieszkaniowych w Polsce, według województw, 2015
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce, 2013-2016
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce – inwestorzy indywidualni, 2013-2016
 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce – deweloperzy i pozostali inwestorzy, 2013-2016
 • Liczba mieszkań deweloperskich, których budowę rozpoczęto w największych miastach w Polsce, 2013-2016
 • Struktura nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości w Polsce (%), 2010-2016
 • Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości w Polsce (mld zł), 2010-2016
 • Dynamika wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości w Polsce (%), 2014-2016
 • Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach w Polsce (zł), 2012-2016
 • Zmiana średnich cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach w Polsce (%, r/r), 2013-2016
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, wymiana instalacji (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, remont dachu (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, wymiana stolarki budowlanej (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, według województw i typów robót (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), 2015
 • Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa mieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (mld zł), 2014-2022
 • Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa mieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (%), 2014-2022
Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 000

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: March 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Building materials
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Sektor budowlany w Polsce 2017 − Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Sektor budowlany w Polsce 2017 − Analiza regionalna

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process